Dotace od obce Tichá

Naše místní organizace získala dotaci ve výši 10.000 Kč z „Místního programu podpory obce Tichá“ na realizaci projektu v oblasti životního prostředí. Dotaci využijeme v souladu s principy udržitelného rozvoje na nákup a vysazení původní formy pstruha obecného potočního.

Radek Harabiš
předseda MO

Rybářské lístky na dobu neurčitou pro děti do 15 let

Vzhledem k nejednotnosti výkladu ve věci výdeje rybářských lístků na dobu neurčitou osobám mladším 15 let, jsem učinil dotaz na Ministerstvo zemědělství ČR. Dle sdělení ministerstva pod č. j. 19124/2018-MZE-16232 ze dne 18.04.2018 jsou, do doby novelizace zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, orgány státní správy (obce s pověřených úřadem) povinny vystavovat rybářské lístky na dobu neurčitou osobám mladším 15 let, za předpokladu splnění kvalifikačních předpokladů dle § 10 odst. 3 vyhlášky k zákonu o rybářství, zdarma.

Tímto se omlouvám za mylnou informaci, kterou jsem ne svoji vinou podal v této věci na členské schůzi konané dne 10.03.2018 v KD ve Vlčovicích.

JUDr. Július Sobota
jednatel MO

Změna denních dob lovu ryb v mimopstruhových rybářských revírech

Dne 7. února 2018 vešla v platnost (s účinností od 1. dubna 2018) vyhláška č. 25/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb. „zákon o rybářství“.

V § 12 vyhlášky odstavec 2 nově zní:
„(2) Denní doby lovu ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:
a) v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září od 4 do 24 hodin,
b) v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu od 5 do 22 hodin.“.

Radek Harabiš
předseda MO